Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

Διαφήμιση


Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στην Ιστοσελίδα προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - Τηλέφωνο - Fax - E-mail - Όνομα Υπευθύνου - Πόλη - Χώρα . Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Links to other sites ("Δεσμοί")

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλες Ιστοσελίδες (websites) οι οποίες και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ιστοσελίδα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούν οι άλλες ιστοσελίδες (websites).

IP Addresses

H διεύθυνση IP του Η/Υ που έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς και επικοινωνίας,

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το υπεύθυνο
της Ιστοσελίδας  προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Ανήλικοι επισκέπτες / χρήστες έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν καμμία υποχρέωση υποβολλής των προσωπικών τους στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους όλες οι σχετικές πληροφορίες διαγράφονται.

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς αποστείλατε για λόγους οικονομικούς, στατιστικούς, και βελτίωσης των παρεχομένων πληροφοριών, υπηρεσιών της.

Powered By OpenCart
Champions Supplies © 2023